רמלה - קרובה ללב שלך

,

אגף החינוך והנוער

רישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשפ"א

הרישום לבתי הספר עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני א' בשבט התש"ף ה - 27/01/2020 וימשך עד יום ראשון כא' בשבט התש"ף ה - 16/02/2020 ועד בכלל.

גילאי הרישום:

בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 התשע"ג-2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 8.7.2013:

כיתה א'- התאריכים: כ"ט בטבת התשע"ד -  01/01/2014 |  ט׳ בטבת התשע״ה-  31/12/2014

הורה זכאי לבחור אחד מן הזרמים הבאים: חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי או מוכר שאינו רשמי.

הורה אשר יבחר לרשום את ילדו לבית ספר מוכר שאינו רשמי, יצטייד באישור מאותו מוסד המאשר קבלת התלמיד, ויבצע את הרישום באגף החינוך והנוער בלבד.

דרכי רישום:

1.       לרישום מהיר ונוח מומלץ להירשם באתר העירוני: www.ramla.muni.il  על פי ההנחיות המפורטות באתר העירוני  (מיועד לתושבי רמלה בלבד). הרישום באתר יהיה פתוח רק בתקופת הרישום בלבד 27/01/2020 – 16/02/2020.

2.       הורים אשר בחרו שלא לרשום באמצעות האינטרנט:

רישום באגף החינוך והנוער, רח' שמשון הגיבור 15 קומה ב',  בימים א'-ה' בין השעות  8:00 - 13:00,  ובימים א' ו-ג' אחר הצהריים בין השעות  18:00-16:00 .

מסמכים לרישום:

1.שתי תעודות זהות של ההורים כולל ספח עם כתובת מעודכנת.

2.תעודות עולה (רק עולים חדשים).

3. אחד מחשבונות המים והארנונה האחרונים לצורך אימות כתובות.

4. הורים החיים בנפרד – מתבקשים להמציא כתב הצהרה והתחייבות לפיהם לא נמנע ענין הרישום. (הטופס מופיע באתר  העיריה, אגף החינוך, טפסים). לגבי הורים גרושים יש להביא הסכם גירושין + משמורת חתום ע"י בית משפט / כתב הצהרה והתחייבות (בצירוף ת.ז של ההורה הנוסף) לפיהם ניתן לבצע רישום.

5. ההזמנה שהתקבלה לרישום ילדכם לכיתה א.

6. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - יש להציג את המסמכים הרלוונטיים במעמד הרישום: התלמיד ו/או הוריו  זכאים לקבלת התאמות נגישות לשירותי חינוך ולמבנה.
תלמידי החינוך הרגיל בעלי צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים ואשר עומדים      בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע רפואי.

תושבים חדשים בעיר: הרישום באינטרנט הינו לתושבי העיר בלבד, מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לעיר בשנה"ל תשפ"א יהיה עליו להגיע לאגף החינוך והנוער למחלקת רישום ברחוב שמשון הגיבור 15 ולהציג בנוסף את המסמכים הבאים:

1. חוזה דירה/שכירות מקור + צילום.
2. טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשבץ תלמידים לבית-ספר חלופי במקרה בו מספר התלמידים, הנרשמים לבית-ספר מסוים, יעלה על יכולת הקליטה שלו.

מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית.
במקרה בו התגלה רישום כוזב - הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים .

נא הקפידו על רישום במועד הרישום
חזרה
Facebook