רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2017 - כללי

הודעה לתושבים בנושא אגרת שמירה

אגרת שמירה - חוק עזר לרמלה  
(שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ז -2017

תושבים יקרים,

1. במסגרת פעולות העירייה להגברת וייעול הביטחון בעיר, תחל העירייה לגבות אגרת שמירה החל מיום 16.1.17. מטרת אגרת השמירה הינה הגברת האבטחה והביטחון בתחומה של העירייה וזאת לטובת שיפור הביטחון האישי של תושבי העיר וייעול שירותים נוספים הניתנים לתושבי העיר בתחום השמירה והאבטחה.

2. במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2013 קבע משרד הפנים נהלים להתקנת חוקי עזר חדשים בדבר שירותי שמירה ואבטחה אשר כללו הנחיות כלליות בכל הנוגע לדרך להגשת ולאישור חוקי עזר בנושא. בתאריך 28 למרץ 2011 התקבל בכנסת, חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "החוק"), בו נקבע כי רשות מקומית מוסמכת להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה בנושאים, בסייגים ובתנאים כפי שייקבעו על ידי שר הפנים והשר לביטחון הפנים בהסכמת שר המשפטים. כך נקבע, כי האגרה או ההיטל שייקבעו בחוק העזר לצורך הסדרת הנושא, לא יעלו על סכום שיקבע שר הפנים. בהתאם לחוק האמור, הותקנו תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע"ב-2011, אשר קבעו את רשימת הנושאים בהם רשאיות הרשויות המקומיות להסדיר את ענייני השמירה, האבטחה והסדר הציבורי. כמו כן, הותקנו תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע"ג – 2013 . במסגרתן נקבע מהו הסכום המרבי של היטל או אגרה שניתן להטיל בעד שירותי שמירה.

3. מכוח זה ביקשה העירייה לחוקק את החוק. תכליתו והטעם של חקיקת חוק העזר לשמירה  היא בין היתר  להסדיר את ענייני השמירה בתחומה ולהבטחת שלומם ובטיחותם של תושביה והבאים בשטחה:

א. שמירה ואבטחה ניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת;

 ב. סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים;

            ג. מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית.

(רצ"ב תקנות העירייה (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי תשע"ב).

4. יצוין, כי לצורך חישוב האגרה ביצעה העירייה עבודת מטה מקצועית שכללה איסוף נתונים ומידע נרחב בנושא השמירה. חישוב היטל השמירה נעשה בהתאם להנחיות משרד הפנים לפי בסיס של שטח הנכס ובתעריף אחיד העומד על 1.65 שקלים למ"ר בנוי לשנה.

במסגרת זו אישרה מועצת העירייה (15/2016-14 מיום 14.9.16) בהתאם לסמכותה  לפי סעיפים 249 (33) 250 ו-251 לפקודת העיריות, את חוק עזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ז -2017. חוק זה פורסם ברשומות (מס' 867 ) ביום י"ז בטבת התשע"ז 15.1.17. (רצ"ב חוק העזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ז - 2017

תושבים יקרים, אגרת השמירה נועדה למענכם ולמען הגברה וייעול הביטחון בעיר. לשימושכם חוק העזר ופירוט השירותים הנלווים באתר העירוני.

בעלי הוראת קבע - הוראת הקבע שוכפלה גם לאגרת השמירה.

 

במידה וברצונך לבטל התשלום בהוראת קבע יש להודיע בחוזר בכתב באחת הדרכים הבאות:

 

בדואר אלקטרוניavivits@ramla.muni.il  פקס - 08-9771767 בדואר – עיריית רמלה, ת.ד.1, לידי מחלקת הכנסות 

חזרה
Facebook